кунацкая

  • 21хьакIэщ — (хьакIэщыр, хьакIэщхэр) кунацкая ХьакIэмэ апае адыгэмэ яIэщтыгъэ унэ шъхьаф ХьакIэщым хьакIэхэр исых КIалэм хьакIэщым Iанэ ыхьыгъ …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ